Stabsassistent NATO Militærpoliti

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Forsvaret
Stillingstittel: Stabsassistent NATO Militærpoliti
Frist: 23.06.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Steinar Dromnes
Stillingstittel: Branch Head Policy
Telefon: +1 757-974-6230
Kontaktperson: Guri Aune
Stillingstittel: Major/Forvaltningsoffiser
Telefon: +1 757-747-3214

Bli kjent med Forsvaret

Ønsker du en spennende og utfordrende jobb i NATO?

Forsvarets personell- og vernepliktssenter har ledig stilling som Stabsassistent NATO militærpoliti i USA, Norfolk. Dette er en Peacetime Establishment (PE) stilling.

Allied Joint Force Command Norfolk er ett av tre operasjonelle hovedkvarter i NATO, underlagt Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) . De andre operasjonelle hovedkvarterene er JFC Brunssum og JFC Naples. JFC Norfolk har vært operasjonelt fra 17. september 2020, og er i Norfolk, Virginia, USA. JFC Norfolk er samlokalisert med US Second Fleet og er ledet av en amerikansk viseadmiral

JFC Norfolk ble opprettet for å beskytte sjørutene mellom Europa og Nord-Amerika, og er det første NATO-hovedkvarteret siden 2005 som har Atlanterhavet som hovedfokus. Dette var tidligere dekket av COMSTRIKFLTLANT.
Hensikten med hovedkvarteret er å sikre de viktige forsyningsrutene over Atlanterhavet. Oppgavene inkluderer å opprettholde situasjonsforståelse, gjennomføre øvelser og lage operasjonelle planer for maritime operasjoner i Atlanterhavet. NATOs daglige maritime operasjoner vil fortsatt bli ledet av Allied Maritime Command (MARCOM) i Storbritannia

Stillingen er militær og vi ønsker å rekruttere/ re rekruttere deg som har tatt en militær utdanning gjennom Forsvaret.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre vaktlederoppgaver og følge opp interne sikkerhetstiltak, herunder fysisk sikkerhet, militær politimyndighet og militær etterforskning
 • Støtte operasjonsoffiseren i daglig drift av politi- og sikkerhetsforvaltningen, herunder oppfølging av planverk, bistå i utarbeiding av prosedyrer og direktiver som er relevante for Joint Force Command Norfolk (JFCNF) vaktstyrke
 • Ansvarlig for opplæring av lokal vaktstyrke og kompetanseutvikling innad i avdelingen
 • Støtte hovedkvarterets sikkerhetskontor med adgangskontroll og utstedelse av identifikasjon for besøkende og fast tilsatte
 • Være ansvarlig for kontakt med lokale sikkerhetsstyrkesjefer og gjennomgang/oppfølging av sikkerhetstruende hendelser (hendelserapporter)
 • Være kontaktpunkt og liaison mot vertnasjonens sikkerhetsstyrker
 • Støtte ved øvelser og øvelsesplanlegging ved avdelingen
 • Bidra som sikkerhetsrådgiver i komiteer og arbeidsgrupper ved avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU)
 • Erfaring med sikkerhetsadministrasjon, personell- og datasikkerhet
 • Erfaring fra stabsarbeid på taktisk eller fellesoperativt nivå
 • Meget gode engelsk ferdigheter (Lese-Lytte-Skrive-Tale) STANAG 3-3-3-3
 • Norsk statsborgerskap
 • Kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse
 • Bestå fysisk test karakter 4, utholdenhet og styrke. For allerede militært tilsatte på T-60/T-35 er krav til fysisk test karakter 3 (Fysiske tester i www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret). Fysisk test må være bestått før tilsetning
 • Inneha god helse og må før tilsetning kunne bestå medisinsk seleksjon for tjeneste i internasjonale operasjoner

Følgende krav bør også være oppfylt:

 • Erfaring fra arbeid i NATO-stab
 • Utdannet Militærpoliti
 • Erfaring med bruk av adgangskontroll, alarm- og videoovervåkningssystemer

Annen informasjon:

Denne stillingen er gradsfastsatt som OR7, Flottiljemester/Stabssersjant. Det kreves normalt at søkeren har minimum 13 års erfaring som militær, eller innehar relevant arbeidserfaring som kan godskrives som befal (realkompetansevurdering).

NATO har en gjennomsnittlig 40-timers arbeidsuke.

Stillingen er tidsbegrenset 4-3 år. En normal rotasjon i stillingen er 4 år, men den tilsatte kan søke om avkorting etter 3 år.

For mer informasjon rundt det praktiske for PE-stillinger i utlandet, se https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/ansatt/utland/stabstjeneste

Personlige egenskaper

 • Kritisk og årvåken
 • Evne til helhetsoversikt
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Løsningsorientert og god vurderingsevne
 • Opptatt av gode resultater
 • Serviceorientert

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med spennende og utfordrende oppgaver
 • Godt fagmiljø med gode kollegaer i et godt og inspirerende internasjonalt arbeidsmiljø
 • Utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for egenutvikling
 • Gunstige pensjon- og velferdsordninger. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1567 Stabssersjant/Flottiljemester (OR7) for tiden kr 679.700,-. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.01.2025). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning. Den som tilsettes må selv søke på andre stillinger når stillingens makstid nærmer seg (Se punkt annen informasjon).

NATO VILKÅR:

Under tjenestegjøring i utlandsstrukturen tilstås personell økonomiske vilkår som følger:

 • Tillegg/godtgjøringer UTLAND
  • https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/saravtale-om-okonomiske-vilkar-for-personell-som-tjenestegjor-ved-stasjoner-nato-staber-og-andre-enheter-i-utlandet/id2485501/

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) er du med på å forvalte alt personell i etaten, både vernepliktige og ansatte. Vi har også ansvar for Forsvarets veteranarbeid. Vi har avdelinger i hele Norge, med ledelse og stab på Hamar. Fagmiljøene er plassert i Elverum, Hamar, Harstad og Oslo.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor: Offentlig
Sted: 2315 Hamar
Bransje: Forsvar og militær
Stillingsfunksjon: Militært personell
Arbeidsspråk: Norsk

Nøkkelord

NATO, PE

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading