Høgskolelektor i geomatikk

 • Forsvar og militær, Forskning, utdanning og vitenskap
 • 3 uker siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Er du interessert i å være med å forme fremtidens militære geomatikkingeniører?

Ved ingeniørutdanningen ved Krigsskolen er det ledig fast 100 % stilling som høgskolelektor innenfor fagfeltet geomatikk. Arbeidssted er i Linderud leir, Oslo.
Vi søker deg som kan inngå som en naturlig del av fagmiljøet og bidra innen undervisning/veiledning i geografiske analyser, datafangst, gjerne ved hjelp av droner, landmåling og geostatistikk. I tillegg til generell kompetanse innen geomatikk er det ønskelig med kompetanse innen databehandling, programmering og analyse av stordata (Big data). Kompetanse og/eller erfaring med maskinlæring og fotogrammetri er også relevant.

Geomatikkfaget har en sentral rolle i planlegging og ledelse av militære operasjoner. Blant annet er bruken av geografiske informasjonssystemer (GIS) sentralt for gjennomføring og planlegging av militære operasjoner. En geomatikkingeniør skal gjennom å utnytte ulike verktøy, teknikker og analyser å kunne bidra til å gi et bedre beslutningsgrunnlag for ledere på alle nivå i Forsvaret. Disse verktøyene og analysene skal legge grunnlaget for at støttede beslutningstakere skal ha en bedre forståelse av terrenget og hvordan dette påvirker militære operasjoner. Militær anvendelse av geomatikk kalles ofte for militær geomatikk (MilGeo). Fagfeltet militær geomatikk er i skjæringspunktet mellom funksjonen etterretning og ingeniør noe som betyr at våre kadetter må beherske mange ulike analyseteknikker, men også være gode på å presentere sine analyser til ulike kunder.

Som ansatt hos oss vil du bli en del av ingeniørmiljøet ved Krigsskolen. Dette består av både militære og sivile og jobber med oppgaver innen forskning, undervisning og veiledning. Ingeniørutdanningen er delt i to med én fordypning i geomatikk og én i bygg og anleggsteknikk. Fagmiljøet er i vekst og skal øke sin aktivitet vedrørende forskning og utvikling (FoU). Aktuelle FoU-aktiviteter for stillingen kan være artikkelpubliseringer, deltakelse på ulike øvelser og bidrag på konferanser. Vi søker derfor spesielt etter søkere med kompetanse og interesse for å starte opp og videreføre vår FoU-satsing innen geomatikkrelaterte temaer. Ansatte gis ellers gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Ingeniørmiljøet ved Krigsskolen er lite, men kompetent. Fagmiljøet samarbeider tett med avdelinger i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, samt andre institusjoner i Forsvaret som Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsbygg og Etterretningstjenesten.

Stillingen har sitt fokus på undervisning på bachelornivå og kurs i tilknytning til fagområdet, samt forskning og utvikling av fagfeltet militær geomatikk. Sammenlignet med mange andre utdanningsinstitusjoner har man relativt få studenter noe gjør at man har mulighet til tett oppfølging av den enkelte.

Krigskolen på Linderud i Oslo har lang tradisjon for å utdanne militære ingeniører og jobber kontinuerlig for å møte Forsvarets behov på området. Stillingen vil inngå i et større fagmiljø ved Krigsskolens øvrige utdanninger og vil bli del av et spennende fagmiljø med militære og sivile kolleger. I tillegg satser Forsvarets høgskole (FHS) tungt på forskning og utvikling (FoU) og særlig på forskningsgrupper på tvers av høgskolene.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise og veilede innenfor geomatikk
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre forskning og utvikling
 • Veilede på praktiske arenaer knyttet til ingeniørutdanningen
 • Veilede bachelorstudenter
 • Bidra til faglig utvikling av ingeniørfagsporteføljen ved Forsvarets høgskole
 • Bidra til å videre bygge opp det eksisterende fagmiljøet
 • Faglig programledelse vil kunne være aktuelt for stillingen

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende innen geomatikk eller disiplin som er relevant for geomatikkutdanningen. Relevant erfaring fra fagfeltet og operativ erfaring fra Forsvaret vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning. Søkere uten mastergrad må påberegne å gjennomføre dette ila de første årene i stilling.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til Forsvarets militære organisasjon og virksomhet (kandidater med tidligere utdanning ved Krigsskolens ingeniørlinje (KSING) oppfordres til å søke)
 • Erfaring fra tilsvarende faglig arbeid i UH-sektoren
 • Erfaring fra noen eller alle temaer: droner, 3D-modellering, stordataanalyser, maskinlæring, GIS-programvare (ArcGIS, QGIS, eller tilsvarende), programmering, web- og programvareutvikling, styring av GIS-prosjekter, innsamling, behandling/analyse og visualisering av geografisk informasjon
 • Pedagogisk basiskompetanse for faglig tilsatte ved universitet og høgskoler (høgskolepedagogikk). Kurs i høgskolepedagogikk skal gjennomføres så snart som mulig dersom det ikke alt er fullført og senest innen to år etter ansettelse

Personlige egenskaper

 • God helhetsoversikt og stor arbeidskapasitet
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Systematisk, ryddig og strukturert
 • Evner å samarbeide på tvers i en mangfoldig organisasjon
 • God formidlingsevne

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med blant annet med mulighet for trening i arbeidstiden
 • En arbeidsplass med fokus på inkluderende arbeidsliv
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som høgskolelektor (stillingskode 1008) i lønnstrinn 70-76 som utgjør kr. 692 400- 777 900 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Annen lønnsplassering kan vurderes for særlig kvalifiserte kandidater. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Annen informasjon:

 • Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • Kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • En mappe som viser søkerens relevante pedagogiske erfaring og mål for pedagogisk aktivitet
 • Eventuelt annen relevant dokumentasjon

Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju og eventuelt prøveforelesning, og resultatet av dette vil være utslagsgivende i utvelgelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Krigsskolen utdanner yrkesoffiserer til Hæren og legger stor vekt på å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Lederutvikling er kjernen i all utdanning og virksomheten er fundert på Forsvarets verdigrunnlag og våre kjerneverdier; respekt, ansvar og mot.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret. https://www.forsvaret.no/jobb

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Utfartsveien 2, 0593 Oslo
 • Bransje:Forskning, utdanning og vitenskap, Forsvar og militær
 • Stillingsfunksjon:Undervisning og pedagogikk / Lærer/Lektor
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

Undervisning, Veieledning, Forskning

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Lars Roar Dugstad
 • Stillingstittel:Hovedlærer
 • Telefon:92 62 24 21
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading