Har du lyst til å bli en del av Statens naturoppsyn og jobbe med tilsyn i Tana-området?

 • 2 uker siden
 • Troms og Finnmark

Jobb informasjon

 • icon
  Antall stillinger 1 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: Miljødirektoratet
Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver SNO
Frist: 14.08.2022
Ansettelsesform: Fast

Om stillingen

Vi søker etter en erfaren og selvstendig medarbeider som motiveres av Statens naturoppsyn (SNO) sine arbeidsoppgaver, og som har lyst til å jobbe med blant annet lakseoppsyn, motorferdseloppsyn og arbeidsoppgaver knyttet til rovvilt.

SNO er organisert som en egen avdeling i Miljødirektoratet og er miljøforvaltningens operative feltorgan. Vi fører tilsyn med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt og de viktigste oppgavene våre er kontroll, informasjon og veiledning. SNO fører tilsyn med verneområder, kulturminner, jakt, fiske og motorferdsel i utmark og har ansvar for å kartlegge og bestandsovervåke rovvilt og andre utvalgte arter. Vi har også ansvaret for dokumentasjon av rovviltskade på husdyr og tamrein. Avdelingen har cirka 100 ansatte fordelt på 56 lokalkontorer i hele landet, og har en sentral stab lokalisert i Trondheim.

Stillingen ligger i seksjon tilsyn kyst, og seksjonen har ansvar for tilsynet i kystområdene og verneområdene i lavlandet. Seksjonen har pr i dag 16 medarbeidere. De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er lakseoppsyn, skjøtsel og tilrettelegging i kystverneområdene, informasjon og veiledning, innkjøp og drift av SNOs båtpark og tilsyn med sjøfugljakt. Oppfølging av SNOs arbeid med marin forsøpling og samarbeid med Fiskeridirektoratet, Politiet og Kystvakta ligger også til seksjonen.

Denne stillinga er lokalisert i Tana.

Stillingens hovedansvarsområder

 • lakseoppsyn – kontroll og veiledning i hht lakse- og innlandsfiskeloven
 • arbeid knyttet til fjellrevforvaltning, bl.a. utsetting av fjellrev, tilsyn av fôringsautomater og bestandsovervåking
 • skadedokumentasjon og øvrig arbeidsoppgaver knyttet til rovvilt
 • kontroll av motorferdsel
 • bistand til kolleger i SNO, i og utenfor egen region, må påregnes

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen natur- og miljøfag. God artskunnskap på fugl, rovvilt og anadrome fiskearter. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om mastergrad.
 • Du er båtvant og har teknisk innsikt. Fritidsskippersertifikatet D5L er en fordel, men dette kan også tas etter ansettelse.
 • Du er vant med bruk av snøskuter og ATV og har førerkort klasse BE og S ved tiltredelse.
 • Det er en fordel med erfaring fra kontrollarbeid og at du evner å håndtere vanskelige situasjoner på en diplomatisk måte.
 • Du har kjennskap til den samiske kulturen og generelt god lokalkunnskap.
 • Det er en fordel om du har jegerprøven og gjerne noe våpenkunnskap.
 • Du har god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk. Forstår du også samisk vil det telle positivt.

Du må ha gyldig helseattest fra sjømannslege ved tiltredelse.

Egenskaper

 • Du trives med å arbeide selvstendig samtidig som du har gode samarbeidsevner.
 • Du er ryddig og tar ansvar for fremdrift og kvalitet i leveransene dine.
 • Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner og ser nytten av å dele informasjon på tvers.
 • Du har god rolle- og forvaltningsforståelse.
 • Du er fleksibel og takler høyt arbeidspress i kortere perioder.
 • Du er praktisk anlagt og flink til å se løsninger.

Det må påregnes en del reisevirksomhet i denne stillingen.

Vi tilbyr

 • fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver
 • en spennende og utfordrende jobb der du tilbringer mye tid utendørs
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et godt og bredt nettverk av kollegaer i Miljødirektoratet
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som rådgiver fra kr. 517 600 (ltr. 56) til kr. 604 400 (ltr. 65), eller som seniorrådgiver fra kr. 553 500 (ltr. 60) til kr. 689 100 (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særlig kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonssjef Arnstein Johnsen, tlf. 48036887 eller e-post arnstein.johnsen@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester gjennom Jobbnorge.no. Skriv søknadsbrevet på norsk. 

Last opp dine vitnemål gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 41-2022 SAK

Søknadsfrist: 14. august 2022

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/).

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine rundt 60 lokalkontor.

SNO er Miljødirektoratets feltapparat.

Sektor: Offentlig

Sted: Tana, 9845 Tana
Bransje: Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Annet, Biolog
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling