Er du ein erfaren geomatiker?

 • IT, Miljøtjenester, Offentlig administrasjon
 • 1 uke siden
 • Trøndelag

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Miljødirektoratet
Stillingstittel: Fast stilling som senioringeniør / sjefingeniør
Frist: 22.03.2023
Stilling: Fast
Bli kjent med MILJØDIREKTORATET

Om stillinga

Miljødirektoratet (https://www.miljodirektoratet.no/) forvaltar og formidlar samfunnsnyttige data om klima, naturmangfald, forureining, friluftsliv og polare område. Vi får stadig meir geografiske data, som vi kontrollerer, strukturerer og distribuerer i mange ulike format. Data er viktige i arbeidet vårt med å løyse klima- og miljøutfordringane.

Vi søkjer ein erfaren geomatiker med god teknisk innsikt som kan utvikle GIS-plattforma vår i samsvar med overordna målarkitektur. Vi ser etter ein strukturert person som meistrar mange verktøy, forstår at god datakvalitet er viktig, tar ansvar for eiga læring og som bidrar til at kollegaer får gode verktøy å jobbe med.

Du vil jobbe tett saman med dyktige og erfarne kollegaer. Verktøypakken vår består av FME, Microsoft SQL/ArcSDE, PostgreSQL/PostGIS, Python, Jira, QGIS, ArcGIS Pro/Online/Server/Image Server, Enterprise Architect, GitHub, Geoserver, Slack og Microsoft Teams. Løysingane våre er fordelte mellom eige datasenter, Saas og Azure, men vi jobbar mot å flytte alle løysingar til sky.

Seksjon for miljødata og geoinformasjon (https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/vann–og-kunnskapsavdelingen/miljodata-og-geoinformasjon/) koordinerer arbeidet med miljødata i direktoratet. Vi utgjer eit sterkt og utviklingsorientert fagmiljø innan GIS og har ei viktig rolle i utviklinga av GIS-baserte digitale løysingar som sikrar gode miljødata frå kartlegging og ut til sluttbrukarar.

Seksjonen har 19 dyktige medarbeidarar med kontorstad både på Brattøra i Trondheim og på Helsfyr i Oslo, og arbeidsstad for stillinga er i ein av desse byane.

Stillinga sine hovudansvarsområde

 • ansvar for teknisk drift og vidareutvikling av den geografiske infrastrukturen til direktoratet i samarbeid med IT-seksjonane
 • sørgje for at implementering av den geografiske infrastrukturen til direktoratet skjer i samsvar med målarkitekturen og krav  definert av Geonorge.
 • effektivisere dataflyt og driftsoppgåver ved hjelp av script, ETL- og GIS-verktøy
 • kontrollere, strukturere og distribuere geografiske data i ulike format via tenesteplattformer, portalar og API
 • bidra til å sikre god og effektiv dataflyt og produsere data med god kvalitet
 • koordinere integrasjon av geoinfrastrukturen i arbeid med kravspesifisering og utviklingsprosjekt

Kompetansekrav

Kvalifikasjonar

 • fullført høgare utdanning innan geomatikk og/eller informatikk. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om utdanning.
 • gode norsk- og engelskkunnskapar, munnleg og skriftleg
 • god kompetanse på arbeid med GIS-data og minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • grunnleggjande forståing og interesse for miljøfag
 • erfaring frå følgjande område er ein føresetnad:
  • GIS-verktøy (ArcGIS Pro og ArcGIS Online)
  • ETL-verktøy (FME eller ArcGIS Data Interoperability)
  • GIS-serverplattformer (ArcGIS og Geoserver) og karttenester (ArcGIS og OGC)
  • God basiskunnskap om korleis ein utnyttar moglegheitene som ligg i skyløysingar
  • Kunnskap og praktisk erfaring med datamodellering og databasar

Eigenskapar

 • Du er flink til å samarbeide og deler gjerne kunnskap.
 • Du er open, tolmodig og grundig.
 • Du er nysgjerrig og ser løysingar på tvers av fagområde.
 • Du er ryddig, jobbar sjølvstendig, men følgjer oppsette strukturar.
 • Du er interessert i teknologi og tileignar deg ny kunnskap gjennom eigenlæring.
 • Du har evne til å handtere at det til tider er hektisk og klarer å halde i fleire saker samtidig.

Vi tilbyr

 • fast stilling med lønn som senioringeniør/sjefingeniør i lønnsspennet frå kr. 534 900 (ltr. 58) til kr. 814 900 (ltr. 79) etter erfaring og kvalifikasjonar. Særskilt kvalifisert søkjar kan vurderast noko høgare.
 • utfordrande arbeidsoppgåver på eit viktig samfunnsområde
 • eit breitt tilbod av sosiale, kulturelle og sportslege aktivitetar – inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordningar, og pensjons- og bustadlånsordningar i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no)

Har du spørsmål?

Kontaktperson for stillinga er fungerande seksjonsleiar Idunn Elisabeth Borgen Skjetne på telefon 90 79 39 84 eller e-post idunn.skjetne@miljodir.no.

Spørsmål om søknadsprosessen kan du også rette til HR-rådgivar Grethe S. Solberg Mossige på telefon 41 64 88 73 eller e-post grethe.solberg.mossige@miljodir.no.

Oppgi referansenummer 21-2023 VMG når du tek kontakt.

Generelle opplysningar

Du må søkje på stillinga via Jobbnorge.no. Skriv søknaden på norsk, og legg ved relevante attestar og utdannelse tatt i utlandet. Vitnemål for utdannelse tatt i Norge må du laste opp i Vitnemålsportalen.

Søkjarlistene blir offentlege når søknadsfristen har gått ut. Om du ikkje ønskjer å stå på den offentlege søkjarlista, må du grunngi kvifor. Vi tek kontakt med deg dersom vi ikkje tek ønsket ditt til følgje, og du får høve til å trekkje søknaden din.

Vi oppfordrar deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsetjingar, hòl i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Vi kallar inn minst éin kvalifisert søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. Du kan lese meir om dette på Statens arbeidsgivarportal (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkryssinga blir også brukt i ein anonymisert statistikk som alle statlege verksemder har med i årsrapportane sine.

Meir informasjon om korleis vi handterer opplysningar om deg som søkjar, kan du finne i personvernerklæringa (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/) vår.

Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Hovudoppgåvene våre er å redusere klimagassutslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Det er stor variasjon i arbeidsoppgåvene i Miljødirektoratet. Vi utviklar og følgjer opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analysar, overvaker og kartlegg artar, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparkar og naturreservat. Nokre oppgåver krev at tilsette med ulik fagkompetanse jobbar saman på tvers. På den måten sikrar vi størst mogleg fagleg tyngd i leveransane våre.

Vi lærer av kvarandre og utviklar oss internt. Andre arbeidsoppgåver krev sjølvstendig jobbing. For å løyse samfunnsoppdraget vårt på best mogleg vis, treng vi medarbeidarar i alle aldrar med ulike fagkombinasjonar, kompetanse, livserfaringar og perspektiv. Er du kvalifisert til ei ledig stilling, oppfordrar vi deg til å søkje.

Vi er eit statleg forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 fast tilsette ved kontora våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 stader i landet.

Sektor: Offentlig
Sted: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Flere arbeidssteder: 0661 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon, IT, Miljøtjenester
Stillingsfunksjon: Geologi/Fysikk/Kjemi, IT utvikling / Database, IT utvikling / Utvikler (generell)

Nøkkelord

geomatiker, informatikk, geografi, infrastruktur, GIS

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading